When optimizing your campaign you can get ideas

Ads to compete with each other in the same auction

Ads to compete with each other in the same auction

In order for cost-per-click (CPC) ads and cost-per-thousand impressions (CPM) ads to compete with each other in the same auction on the Google Display Network, the AdWords system converts the CPC ads bid to:

A) a CPM
B) an effective CPM
C) an effective CPM conversion
D) a CPM conversion

Move To : Advertising on TV, print, and radio typically requires a predetermined budget. What key differences enable some online advertising campaigns to invest with more flexibility without a predetermined budget in mind?

Ads to compete with each other in the same auction Which AdWords settings are adwords-fundamentals-certificate

Correct Adwords Fundamentals Exam Answers Ads to compete with each other in the same auction :

C) an effective CPM conversion

Giới thiệu về đặt giá thầu giá mỗi nghìn hiển thị có thể xem quảng cáo google adwords

Nhiều nhà quảng cáo hy vọng người xem sẽ nhấp vào quảng cáo của họ – nhưng đó không phải lúc nào cũng là mục tiêu chính. Có lẽ bạn chỉ muốn có rất nhiều người xem quảng cáo của bạn. Trong trường hợp đó, đặt giá thầu theo giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM) là một cách hay để đi.

Với đặt giá thầu vCPM, bạn đặt giá thầu cho quảng cáo của mình dựa trên mức độ xuất hiện trong vị trí có thể xem trên Mạng hiển thị của Google. Bạn đặt số tiền tối đa bạn muốn trả cho quảng cáo có thể xem, cho dù chúng được nhấp hay không.

Dịch Tiếng Việt Adwords Fundamentals Exam Answers  Ads to compete with each other in the same auction :

Để quảng cáo giá mỗi nhấp chuột (CPC) và quảng cáo giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) cạnh tranh với nhau trong cùng một đấu giá trên Mạng hiển thị của Google, hệ thống AdWords sẽ chuyển đổi giá thầu quảng cáo CPC thành:

A) CPM

B) CPM hiệu dụng

C) chuyển đổi CPM hiệu quả

D) chuyển đổi CPM

Câu trả lời chính xác adwords exam answers Ads to compete with each other in the same auction :

C) chuyển đổi CPM hiệu quả

Tại sao sử dụng đặt giá thầu vCPM

Một số người thích đặt giá thầu vCPM hơn vì họ muốn có thể đặt một số tiền tối đa họ sẽ trả cho mỗi lần quảng cáo của họ có thể được nhìn thấy, hoặc mỗi hiển thị có thể xem , thay vì cho mỗi nhấp chuột.đặt giá thầu vCPM không có sẵn cho loại chiến dịch “Chỉ mạng tìm kiếm”.

Xem thêmWhich best describes the Optimize ad rotation setting in AdWords?

A lower CPA does not necessarily indicate higher profit. Why?