Adwords Advanced Search Advertising Exam Answers

An advertiser in Canada wants to view ads as they would appear

An advertiser in Canada wants to view ads as they would appear

An advertiser in Canada wants to view ads as they would appear to users in Mexico. Which tool should this advertiser use to accomplish this goal?

A) Ad Preview and Diagnosis Tool
B) Keyword Planner
C) Display Planner
D) Change history

Move toWhich approach to bidding is best suited to maximize profit?

An advertiser in Canada wants to view Adwords Advanced Search Advertising Exam Answers

Correct AdWords Advanced Search Advertising Exam Answers An advertiser in Canada wants to view :

A) Ad Preview and Diagnosis Tool

Công cụ Xem trước và chẩn đoán quảng cáo google adwords

Công cụ trong tài khoản của bạn giúp xác định lý do tại sao quảng cáo hoặc tiện ích mở rộng quảng cáo của bạn có thể không xuất hiện. Công cụ này cũng hiển thị bản xem trước trang kết quả tìm kiếm của Google cho một cụm từ cụ thể. Điều này giúp bạn biết quảng cáo và tiện ích đang xuất hiện cho từ khoá của bạn. Khi bạn nhập cụm từ tìm kiếm và các tiêu chí khác như ngôn ngữ và vị trí, công cụ sẽ cho bạn biết liệu quảng cáo của bạn có đủ điều kiện để xuất hiện trong tình huống đó hay không.

Công cụ Xem trước và chẩn đoán quảng cáo đề xuất cụm từ tìm kiếm tự động hoàn thành khi bạn nhập. Đề xuất đến từ các từ khoá có hiển thị trong tài khoản của bạn và được sắp xếp theo khối lượng.

Dịch Tiếng Việt AdWords Advanced Search Advertising Exam Answers An advertiser in Canada wants to view :

Một nhà quảng cáo ở Canada muốn xem quảng cáo như họ sẽ xuất hiện cho người dùng ở Mexico. Nhà quảng cáo này nên sử dụng công cụ nào để hoàn thành mục tiêu này?

A) Công cụ Xem trước và chẩn đoán Quảng cáo

B) Người lập kế hoạch từ khóa

C) Công cụ lập kế hoạch hiển thị

D) Lịch sử thay đổi

Câu trả lời chính xác AdWords Advanced Search Advertising Exam Answers An advertiser in Canada wants to view :

A) Công cụ Xem trước và chẩn đoán Quảng cáo

Sử dụng công cụ này để kiểm tra xem tiện ích mở rộng quảng cáo

Nếu bất kỳ tiện ích nào của bạn không hiển thị, công cụ sẽ cho bạn biết những gì có thể khiến chúng không hiển thị.
Sử dụng tính năng ‘Chia sẻ tìm kiếm này’ để đánh dấu các tìm kiếm cụ thể hoặc để gửi URL cho đồng nghiệp hoặc khách hàng để họ có thể xem kết quả tìm kiếm của Google cho tìm kiếm cụ thể này. Lưu ý rằng kết quả tìm kiếm được trả về bởi công cụ này có thể thay đổi theo thời gian. Ví dụ: xem trước quảng cáo của bạn có thể không còn xuất hiện trong công cụ khi chiến dịch của bạn đạt đến ngân sách hàng ngày.

Xem thêm: Bud would like to test new logic in his application that uses the AdWords Application Programming Interface (API) without modifying his live AdWords campaigns. Which tool would allow him to do this?