Adwords Advanced Search Advertising Exam Answers

How can she tell if it’s improving campaign performance

How can she tell if it’s improving campaign performance

Megan enabled target cost-per-acquisition (CPA) bidding in all 6 of her campaigns. How can she tell if it’s improving campaign performance

A) Monitor overall changes in clicks received
B) Enable and disable Conversion Optimizer every other day to observer differences
C) Compare average CPA and conversion rate before and after using Conversion Optimizer
D) Install new Conversion Tracking code

Move ToWhat can be learned from a Search Funnel?

How can she tell if its improving campaign performance Adwords Advanced Search Advertising Exam Answers

Correct adwords exam answers How can she tell if it’s improving campaign performance :

C) Compare average CPA and conversion rate before and after using Conversion Optimizer

Thay đổi trong lưu lượng truy cập quảng cáo google adwords

Nếu bạn nhận thấy lưu lượng truy cập (số nhấp chuột và chuyển đổi) giảm sau khi thiết lập chiến lược giá thầu CPA mục tiêu, có thể có một số điều xảy ra:

CPA mục tiêu của bạn có thể quá thấp. Bạn có thể muốn so sánh CPA mục tiêu với CPA trung bình lịch sử của chiến dịch. Nếu CPA mục tiêu của bạn thấp hơn đáng kể so với CPA trung bình lịch sử, CPA mục tiêu của bạn có thể không đạt được trong khi duy trì mức lưu lượng truy cập hợp lý và bạn nên xem xét nâng cao mục tiêu của mình.

Dịch Tiếng Việt AdWords Advanced Search Advertising Exam Answers How can she tell if it’s improving campaign performance :

Megan cho phép đặt giá thầu chi phí mỗi lần nhận (CPA) mục tiêu trong tất cả 6 chiến dịch của mình. Làm thế nào để cô ấy có thể biết được liệu đó có cải thiện hiệu suất chiến dịch hay không

A) Theo dõi các thay đổi tổng thể về số nhấp chuột nhận được

B) Kích hoạt và vô hiệu hoá Trình Tối ưu hoá Chuyển đổi mỗi ngày khác với sự khác biệt quan sát viên

C) So sánh CPA trung bình và tỷ lệ chuyển đổi trước và sau khi sử dụng Trình tối ưu hoá Chuyển đổi

D) Cài đặt mã Theo dõi chuyển đổi mới

Câu trả lời chính xác adwords exam answers How can she tell if it’s improving campaign performance :

C) So sánh CPA trung bình và tỷ lệ chuyển đổi trước và sau khi sử dụng Trình tối ưu hoá Chuyển đổi

Thay đổi trong tỷ lệ chuyển đổi

Có thể thấy tỷ lệ chuyển đổi giảm khi bạn bắt đầu sử dụng chiến lược giá thầu CPA Mục tiêu. Thay đổi này có thể xảy ra vì bạn đang quan sát tỷ lệ trung bình của tỷ lệ chuyển đổi trên tất cả các nhấp chuột. Ví dụ: giả sử chiến lược giá thầu CPA mục tiêu của bạn làm cho chiến dịch của bạn tăng số nhấp chuột rất rẻ với tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn một chút.

Xem thêm: Kiến thức SEO

Thay vì chuyển đổi, bạn có thể đang xem xét các nhấp chuột hoặc hiển thị.

Vì đặt giá thầu CPA mục tiêu nhằm thu hút nhiều chuyển đổi hơn bằng cách tránh lưu lượng truy cập không dẫn đến chuyển đổi, bạn có thể thấy số lần hiển thị hoặc nhấp chuột giảm trong khi tăng số lượng chuyển đổi.

Xem thêm: Megan enabled Conversion Optimizer in all six of her campaigns. How can she tell if Conversion Optimizer is improving campaign performance