When optimizing your campaign you can get ideas

Radio typically requires a predetermined budget

Radio typically requires a predetermined budget

Advertising on TV, print, and radio typically requires a predetermined budget. What key differences enable some online advertising campaigns to invest with more flexibility without a predetermined budget in mind?

A) AdWords budgets can only be set once annually and require a fixed commitment
B) Online campaigns are highly measurable and can often automate a positive ROI. It can be strategic to capture all traffic without a predetermined budget as long as ROI is positive
C) Online campaigns generate clicks, whereas other channels generate exposure
D) Budgets cannot be applied to online campaigns due to constant changes in traffic

Move To : Your client is interested in switching from TV, print, and radio advertising. What are the return on investment (ROI) benefits of online advertising campaigns over traditional media advertising?

Radio typically requires a predetermined budget Which AdWords settings are adwords-fundamentals-certificate

Correct Adwords Fundamentals Exam Answers Radio typically requires a predetermined budget :

B) Online campaigns are highly measurable and can often automate a positive ROI. It can be strategic to capture all traffic without a predetermined budget as long as ROI is positive

Dịch Tiếng Việt Adwords Fundamentals Exam Answers Radio typically requires a predetermined budget :

Quảng cáo trên truyền hình, in ấn, và đài phát thanh thường đòi hỏi một ngân sách định trước. Sự khác biệt chính nào cho phép một số chiến dịch quảng cáo trực tuyến đầu tư linh hoạt hơn mà không có ngân sách định sẵn?

A) Ngân sách AdWords chỉ có thể được đặt mỗi năm một lần và yêu cầu cam kết cố định

B) Các chiến dịch trực tuyến có tính đo lường cao và thường có thể tự động hóa ROI tích cực. Nó có thể là chiến lược để nắm bắt tất cả lưu lượng truy cập mà không có một ngân sách xác định trước miễn là ROI là tích cực

C) Chiến dịch trực tuyến tạo ra nhấp chuột, trong khi các kênh khác tạo ra sự phơi nhiễm

D) Không thể áp dụng ngân sách cho chiến dịch trực tuyến do sự thay đổi liên tục trong lưu lượng truy cập

Câu trả lời chính xác adwords exam answers Radio typically requires a predetermined budget :

B) Các chiến dịch trực tuyến có tính đo lường cao và thường có thể tự động hóa ROI tích cực. Nó có thể là chiến lược để nắm bắt tất cả lưu lượng truy cập mà không có một ngân sách xác định trước miễn là ROI là tích cực

Chọn chiến lược đặt giá thầu dựa trên mục tiêu của bạn

Mỗi khi ai đó tìm kiếm trên Google, AdWords sẽ điều hành một phiên đấu giá để xác định quảng cáo hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm và thứ hạng của trang đó trên trang. Để đặt quảng cáo của bạn trong phiên đấu giá này, trước tiên bạn phải chọn cách bạn muốn đặt giá thầu. Thử chọn chiến lược đặt giá thầu dựa trên mục tiêu của bạn, như liệu bạn có muốn tập trung vào việc nhận được nhấp chuột, hiển thị hay chuyển đổi không.

Xem thêmIn order for cost-per-click (CPC) ads and cost-per-thousand impressions (CPM) ads to compete with each other in the same auction on the Google Display Network, the AdWords system converts the CPC ads bid to:

Which best describes the Optimize ad rotation setting in AdWords?