When optimizing your campaign you can get ideas

Which best describes the Optimize ad rotation setting in AdWords?

Which best describes the Optimize ad rotation

Which best describes the Optimize ad rotation setting in AdWords?

A) The “Optimize” ad rotation setting allows your campaign to show ads more often, which can increase impressions
B) The “Optimize” ad rotation setting allows your campaign to automatically show the most relevant display URL for each ad
C) The “Optimize” ad rotation setting allows the AdWords system to automatically show the better performing ads more often
D) The “Optimize” ad rotation setting allows two of the ads from the ad group to show to a user on the same page

Move ToIn order for cost-per-click (CPC) ads and cost-per-thousand impressions (CPM) ads to compete with each other in the same auction on the Google Display Network, the AdWords system converts the CPC ads bid to:

Which best describes the Optimize ad rotation adwords-fundamentals-certificate

Correct adwords exam answers Which best describes the Optimize ad rotation :

C) The “Optimize” ad rotation setting allows the AdWords system to automatically show the better performing ads more often

Giới thiệu về cài đặt xoay vòng quảng cáo google adwords

Xoay vòng quảng cáo là cách chúng tôi phân phối quảng cáo của bạn trên cả Mạng tìm kiếm và Mạng Hiển thị. Nếu bạn có nhiều quảng cáo trong một nhóm quảng cáo, quảng cáo của bạn sẽ xoay vòng vì không thể nhiều hơn một quảng cáo từ tài khoản của bạn có thể hiển thị cùng một lúc.

Sử dụng cài đặt xoay vòng quảng cáo để chỉ định tần suất bạn muốn quảng cáo trong nhóm quảng cáo của mình được phục vụ tương đối so với nhau.

Dịch Tiếng Việt Adwords Fundamentals Exam Answers  Which best describes the Optimize ad rotation :

Điều nào mô tả tốt nhất cài đặt Tối ưu hoá xoay vòng quảng cáo trong AdWords?

A) Cài đặt xoay vòng quảng cáo “Tối ưu hóa” cho phép chiến dịch của bạn hiển thị quảng cáo thường xuyên hơn, có thể tăng hiển thị

B) Cài đặt xoay vòng quảng cáo “Tối ưu hóa” cho phép chiến dịch của bạn tự động hiển thị URL hiển thị có liên quan nhất cho mỗi quảng cáo

C) Cài đặt xoay vòng quảng cáo “Tối ưu hoá” cho phép hệ thống AdWords tự động hiển thị quảng cáo hoạt động tốt hơn thường xuyên hơn

D) Cài đặt xoay vòng quảng cáo “Tối ưu hoá” cho phép hai trong số quảng cáo từ nhóm quảng cáo hiển thị cho người dùng trên cùng một trang

Câu trả lời chính xác adwords exam answers Which best describes the Optimize ad rotation :

C) Cài đặt xoay vòng quảng cáo “Tối ưu hoá” cho phép hệ thống AdWords tự động hiển thị quảng cáo hoạt động tốt hơn thường xuyên hơn

Tối ưu hóa Quảng cáo google adwords

Cài đặt này tối ưu hóa quảng cáo của bạn cho mỗi phiên đấu giá riêng lẻ bằng cách sử dụng các tín hiệu như từ khóa, cụm từ tìm kiếm, thiết bị, vị trí và hơn thế nữa.

Xem thêm: Kiến thức SEO

Được cung cấp bởi công nghệ học máy của Google, cài đặt “Tối ưu hóa” ưu tiên các quảng cáo dự kiến ​​hoạt động tốt hơn so với các quảng cáo khác trong một nhóm quảng cáo. Tất cả chiến dịch video được tự động tối ưu hóa cho chế độ xem.

Làm thế nào nó hoạt động

Khi dữ liệu được tích lũy, việc phân phát quảng cáo sẽ trở nên quan trọng hơn đối với quảng cáo có vẻ như thống kê có khả năng hoạt động tốt hơn. Quảng cáo mong muốn thu hút nhiều nhấp chuột hơn (và chuyển đổi nếu bạn đang sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh) được phân phối thường xuyên hơn vào đấu giá quảng cáo so với các quảng cáo khác trong nhóm quảng cáo.

Các quảng cáo này hiển thị thường xuyên hơn, dẫn đến tỷ lệ phần trăm phục vụ quảng cáo cao hơn. Tuy nhiên, quảng cáo có thể có hiệu suất tương tự hoặc nếu nhóm quảng cáo không nhận được số lượng hiển thị và nhấp chuột đáng kể trong một khoảng thời gian nào đó.

Xem thêmA lower CPA does not necessarily indicate higher profit. Why?

 Which potential factor does Google use to calculate a search campaigns recommended daily budget?

 With social extensions how are +1s calculated for your ad and Google+ page