Adwords Advanced Search Advertising Exam Answers

Which scenario would record to two conversions

Which scenario would record to two conversions

Which scenario would record to two conversions (1-per-click)?

A) A users clicks on an ad, converts, and returns to the site using a bookmark within 30 days and converts again

B) A user clicks on an ad, does not convert, then returns to the site using a bookmark within 30 days and converts

C) A user clicks on an ad and does not convert. The user performs the search again the following day, clicks on the same ad and converts

D) A user clicks on an ad and converts. The user performs the search again the following day, clicks on the same ad and converts again

 Move To : How could an advertiser determine the most profitable keywords within a campaign?

Which scenario would record to two conversions Adwords Advanced Search Advertising Exam Answers

Correct AdWords Advanced Search Advertising Exam Answers Which scenario would record to two conversions :

D) A user clicks on an ad and converts. The user performs the search again the following day, clicks on the same ad and converts again

Dịch Tiếng Việt AdWords Advanced Search Advertising Exam Answers Which scenario would record to two conversions :

Kịch bản nào sẽ ghi lại cho hai chuyển đổi (1 lần cho mỗi nhấp chuột)?

A) Một người dùng nhấp vào quảng cáo, chuyển đổi và quay trở lại trang web bằng cách sử dụng dấu trang trong vòng 30 ngày và chuyển đổi lại

B) Người dùng nhấp vào quảng cáo không chuyển đổi, sau đó quay trở lại trang web sử dụng dấu trang trong vòng 30 ngày và chuyển đổi

C) Người dùng nhấp vào quảng cáo và không chuyển đổi. Người dùng thực hiện tìm kiếm lại vào ngày hôm sau, nhấp vào cùng một quảng cáo và chuyển đổi

D) Một người dùng nhấp vào quảng cáo và chuyển đổi. Người dùng thực hiện tìm kiếm lại vào ngày hôm sau, nhấp vào cùng một quảng cáo và chuyển đổi lại

Câu trả lời chính xác AdWords Advanced Search Advertising Exam Answers Which scenario would record to two conversions : 

D) Một người dùng nhấp vào quảng cáo và chuyển đổi. Người dùng thực hiện tìm kiếm lại vào ngày hôm sau, nhấp vào cùng một quảng cáo và chuyển đổi lại

Xem thêm: Kiến thức SEO

So sánh chỉ số chuyển đổi Analytics và AdWords

Số lần Hoàn thành Mục tiêu Analytics và Số liệu giao dịch thương mại điện tử được tính toán khác với số liệu theo dõi chuyển đổi trong AdWords. Nếu bạn thấy dữ liệu cho các số liệu này trong tài khoản Analytics của bạn khác với số liệu chuyển đổi trong tài khoản AdWords của bạn, điều đó không nhất thiết có nghĩa là việc triển khai theo dõi của bạn là sai; nó chỉ đơn giản có thể là kết quả của các phương pháp theo dõi khác nhau.

Xem thêm: The IP Exclusion tool allows advertisers to: