When optimizing your campaign you can get ideas

You are focused on reaching viewers with video content

You are focused on reaching viewers with video content, and are looking to pay only when a user views your ad (CPV model).


You are focused on reaching viewers with video content, and are looking to pay only when a user views your ad (CPV model). Which form of AdWords video advertising would be most appropriate?

A) TrueView video formats

B) YouTube homepage ads

C) Click-to-Play video ad formats

D) CPM Video ad formats

You are focused on reaching viewers with video content, and are looking to pay only when a user views your ad (CPV model)

Correct Adwords Fundamentals Exam Answers You are focused on reaching viewers with video content, and are looking to pay only when a user views your ad (CPV model). Which form of AdWords video advertising would be most appropriate? :

A) TrueView video formats

Dịch Tiếng Việt Adwords Fundamentals Exam Answers You are focused on reaching viewers with video content, and are looking to pay only when a user views your ad (CPV model). Which form of AdWords video advertising would be most appropriate? :

Move To : What’s one benefit of creating multiple ad groups?

Bạn tập trung vào việc tiếp cận người xem với nội dung video và chỉ muốn trả tiền khi người dùng xem quảng cáo của bạn (mô hình CPV). Mẫu quảng cáo video AdWords nào thích hợp nhất?

A) Định dạng video TrueView

B) Quảng cáo trên trang chủ YouTube

C) Định dạng quảng cáo video nhấp để phát

D) Định dạng quảng cáo video CPM

Adwords Fundamentals Exam Answers You are focused on reaching viewers with video content, and are looking to pay only when a user views your ad (CPV model)

Câu trả lời chính xác Adwords Fundamentals Exam Answers You are focused on reaching viewers with video content, and are looking to pay only when a user views your ad (CPV model). Which form of AdWords video advertising would be most appropriate? :

A) Định dạng video TrueView

More Google Adwords Certification Exam Answers Double Check Your Answers When Taking The Exam!.

Giới thiệu về đặt giá thầu giá mỗi lần xem (CPV)

Đặt giá thầu giá mỗi lần xem (CPV) là cách mặc định để đặt số tiền bạn sẽ trả cho quảng cáo video TrueView trong AdWords. Với đặt giá thầu CPV, bạn sẽ trả tiền cho số lần xem video hoặc các tương tác (chẳng hạn như số nhấp chuột vào lớp phủ gọi hành động, thẻ và biểu ngữ đi kèm). Một quan điểm được tính khi một người nào đó xem 30 giây quảng cáo video của bạn (hoặc thời hạn nếu nó ngắn hơn 30 giây) hoặc tương tác với quảng cáo, tùy theo cái nào đến trước.