When optimizing your campaign you can get ideas

Your ad is live on Google search

Your ad is live on Google search

Your ad is live on Google search, and you want to continue to check it over time to see if it is still running. Why is it advised that you use the AdPreview and Diagnosis took, instead of doing searches to find your ad on Google.com?

A) By performing searches that trigger your ad, you are inflating the amount of predicted impressions on the search keywords, which may impact your organic search ranking

B) By performing searches that trigger your ad, you will be automatically be charged for the impressions and may use all of your daily budget too quickly

C) None of these options are correct

D) By performing searches that trigger your ad, you will rack up impressions without clicks, which can lower your clickthrough rate and prevent your ad from appearing as often as it should

Your ad is live on Google search Which AdWords settings are adwords-fundamentals-certificate

Correct Adwords Fundamentals Exam Answers Your ad is live on Google search :

B) By performing searches that trigger your ad, you will be automatically be charged for the impressions and may use all of your daily budget too quickly

Dịch Tiếng Việt Adwords Fundamentals Exam Answers Your ad is live on Google search:

Quảng cáo của bạn đang hoạt động trên tìm kiếm của Google và bạn muốn tiếp tục kiểm tra nó theo thời gian để xem nó có đang chạy hay không. Tại sao nó nên sử dụng AdPreview và Chẩn đoán, thay vì thực hiện các tìm kiếm để tìm quảng cáo của bạn trên Google.com?

A) Bằng cách thực hiện các tìm kiếm kích hoạt quảng cáo của bạn, bạn đang làm tăng số lần hiển thị được dự đoán trên các từ khóa tìm kiếm, có thể ảnh hưởng đến xếp hạng tìm kiếm không phải trả tiền

B) Bằng cách thực hiện các tìm kiếm kích hoạt quảng cáo của bạn, bạn sẽ tự động bị tính phí cho lần hiển thị và có thể sử dụng toàn bộ ngân sách hàng ngày của bạn quá nhanh

C) Không có lựa chọn nào là chính xác

D) Bằng cách thực hiện tìm kiếm kích hoạt quảng cáo của bạn, bạn sẽ tăng số lần hiển thị không có nhấp chuột, có thể làm giảm tỷ lệ nhấp và ngăn quảng cáo của bạn xuất hiện thường xuyên như mong muốn

Câu trả lời chính xác adwords exam answers Your ad is live on Google search :

B) Bằng cách thực hiện các tìm kiếm kích hoạt quảng cáo của bạn, bạn sẽ tự động bị tính phí cho lần hiển thị và có thể sử dụng toàn bộ ngân sách hàng ngày của bạn quá nhanh

Kiểm tra nơi quảng cáo của bạn xuất hiện trên kết quả tìm kiếm của Google

Sau khi bạn đã bắt đầu và chạy quảng cáo, có thể bạn sẽ muốn biết chính xác vị trí của nó xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm của Google – nói cách khác, vị trí quảng cáo của bạn . Chúng tôi sẽ xem xét cách tìm nó bằng công cụ Xem trước và chẩn đoán quảng cáo và bằng cách sử dụng cột vị trí trung bình.

Sử dụng công cụ Xem trước và chẩn đoán quảng cáo để xem vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện trên trang cho một yêu cầu tìm kiếm cụ thể. Đây là một cách dễ dàng để kiểm tra vị trí của một quảng cáo và công cụ cung cấp kết quả chính xác giống như tìm kiếm của Google mà không tích lũy bất kỳ lần hiển thị nào.

Xem thêmYour client is interested in switching from TV, print, and radio advertising. What are the return on investment (ROI) benefits of online advertising campaigns over traditional media advertising?